21 d’abril 2006

[php] passar una llista de checkbox d'un formulari amb PHP

si vols fer un checklistbox amb web ho pots fer de la següent manera:
en un formulari crea tants checkbox com vulguis amb el mateix nom (el nom ha de ser amb format llista: nom[]).
Per exemple:

<form...>
<br><input type="checkbox" name="llista[]" value="valor1">Valor 1
<br><input type="checkbox" name="llista[]" value="valor2">Valor 2
etc...
</form>


Quan es fa el submit cal recpuerar la llista amb PHP de la següent manera:

$llista = $_REQUEST['llista'];

i accedir als elements de la llista que és un array:

$llista[0]...