25 d’abril 2006

[php] fer que el navegador no guardi les imatges en la cache

Si no voleu que el navegador guardi les imatges en la cache cal incloure la capçalera html en la generació de la imatge i en la pàgina que la mostra de la següent manera:

header("Expires: Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 GMT");
header("Last-Modified: ".gmdate("D, d M Y H:i:s")." GMT");
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0",false);
session_cache_limiter("must-revalidate");


si teniu un php que us genera la imatge també cal posar-hi:

header("Cache-Control: max-age=1, s-maxage=1, no-cache, must-revalidate");
session_cache_limiter("nocache");