29 de desembre 2005

[firefox] més d'una pàgina d'inici

Amb el navegador firefox podeu posar-vos més d'una pàgina d'inici. Per fer-ho cal anar a eines > opcions i a pàgina d'inici posar-hi tantes adreces com es vulguin separades per la barra vertial |.

per exemple: http://www.google.com/intl/ca/ | http://bernatcg.blogspot.com/

Això fa que s'obrin aquestes pàgines en pestanyes diferents.

13 de desembre 2005

[Linux] reproduir video wma, real, etc amb xine o mplayer

Per poder veure els videos comprimits amb els nous formats calen els codecs (codificadors-descodificadors). Es poden baixar de http://www.mplayerhq.hu/homepage/design7/dload.html
Baixeu el paquet essentials... i descomprimiu-lo.
Copieu el contingut del paquet a /usr/local/lib/codecs/ (en versions més velles a /usr/local/lib/win32 o /usr/lib/win32).
Configureu el xine Settings->Setup->decoder->path to Win32 codecs i poseu-hi el directori on heu copiat els codecs...

12 de desembre 2005

[Linux] iniciar aplicacions X d'una altra màquina

Per iniciar aplicacions X d'una màquina remota cal realitzar els següents passos:
1. establir connexió SSH amb la màquina remota: ssh -X host_remot
2. iniciar les aplicacions X

si no funciona revisar els següents punts:
 • accés remot del servidor local: iniciar gdmsetup (demana password de root) i desmarcar si ho està l'opció: Seguretat -> Inabilita sempre les connexions TCP al servidor X
 • executar: xhost +host_remot per permetre la connexió entrant (en el meu host)
 • executar: export DISPLAY=meu_host:0.0 (en el host remot)

08 de desembre 2005

[Seguretat] Bloqueja l'accés a determinades IPs

Aquest programa bloqueja una llista d'adreces IP que s'actualitza automàticament. Nosaltres tenim el control sobre quines llistes volem bloquejar:
- Ads (propaganda)
- Governs (compte que podeu bloquejar per exemple gencat.net)
- P2P
- Spyware
- i un llarg etc.
Concretament aquest programa bloqueja rangs d'IPs. Es pot desbloquejar una determinada adreça o un determinat rang...
El podeu trobar a http://phoenixlabs.org/pg2/
Molt útil!

07 de desembre 2005

[Windows] directives de grup - opcions de configuració

Si executeu la comanda gpedit.msc podreu accedir a les directives de grup, que us permetran coses com ara:

* executar programes al iniciar/tancar el sistema/sessió
* restringir/habilitar opcions de seguretat, del shell, accés, etc.
i moltes coses més... feu-hi un cop d'ull!

[Windows][Linux] Copiar i enganxar a l'estil Linux

En aquesta pàgina hi trobareu el programa Linux ClipBoard v1.1 en l'apartat Progs. Aquest programa fa exactament això, el que es selecciona amb el ratolí ho copia al portapapers i es pot enganxar amb el botó del mig.
El podeu descarregar de http://www.vikt0ry.com/

01 de desembre 2005

[Palm][Linux] sincronitzar la palm amb linux USB

Jo ho he fet amb la Tungsten G5
Necessites:
 1. pilot-link per sincronitzar http://www.pilot-link.org/
 2. jpilot com a gestor http://www.jpilot.org/ (també podeu fer servir kpilot, etc)
 3. provar si el vostre linux reconeix la palm: mireu si existeix /dev/pilot quan connecteu la palm al port USB.
 4. Si NO apareix cal crear el següent arxiu: /etc/udev/rules.d/10-visor.rules
 5. poseu-hi el següent contingut: BUS="usb", SYSFS{product}="palmOne*", KERNEL="ttyUSB[13579]", SYMLINK="pilot"
 6. al connectar la palm al port USB hauria de crear-se l'arxiu /dev/pilot
 7. configurar el jpilot a /dev/pilot

[Palm][Linux] sincronitzar RSS

Doncs com ho faig per sincronitzar RSS?
Necessites:
 1. Plucker com a visor de documents http://www.plkr.org/
 2. Sunrise Desktop per recollir els RSS i convertir-los al format Palm http://sourceforge.net/projects/sunrisexp
 3. Pilot-link per enviar els documents convertits a la Palm http://www.pilot-link.org/
 4. Per traspassar els documents a la palm cal la següent comanda
pilot-xfer -p /dev/pilot -i -D /INTERNAL/PALM/Programs/Plucker /vostrePath/carpetaRSS/*.pdb

En el meu cas /INTERNAL es correspon amb la tarja interna de la T5, però podeu instal·lar-ho a la tarja SD /NOM_SD/...

29 de novembre 2005

[LaTeX] una taula en horitzontal

Rotating Tables and Figures

You want to include the amazing results that you achieve with the program you wrote. No problem, just put them in a table. Unfortunately with all the conditions and outputs that you need to include you find that the table is to wide for the page. You need to find a way to show it in landscape format whilst leaving the rest of your document alone. Enter the rotating package. As before put

\usepackage{rotating}
in the head of your document. This allows you to rotate text, tables and figures in every manner that your liable to want. To create the table use the sidewaystable instead of table. For example (lifted from the file rotating.tex in the package documentation).
\begin{sidewaystable}
\centering
\begin{tabular}{|llllllllp{1in}lp{1in}|}
\hline
Context &Length &Breadth/ &Depth &Profile &Pottery &Flint &Animal &Stone &Other &C14 Dates \ & &Diameter & & & & &
Bones&&&\\hline
&&&&&&&&&&\\multicolumn{10}{|l}{\bf Grooved Ware}&\784 &--- &0.90m &0.18m &Sloping U &P1 &$\times$46 & $\times$8 &&$\times$2 bone& 2150$\pm$ 100 BC\785 &--- &1.00m &0.12 &Sloping U &P2--4 &$\times$23 & $\times$21 & Hammerstone &---&---\962 &--- &1.37m &0.20m &Sloping U &P5--6 &$\times$48 & $\times$57* & ---& ---&1990 $\pm$ 80 BC (Layer 4) 1870 $\pm$90 BC (Layer 1)\983 &0.83m &0.73m &0.25m &Stepped U &--- &$\times$18 & $\times$8 & ---& Fired clay&---\&&&&&&&&&&\\multicolumn{10}{|l}{\bf Beaker}&\552 &--- &0.68m &0.12m &Saucer &P7--14 &--- & --- & --- &--- &---\790 &--- &0.60m &0.25m &U &P15 &$\times$12 & --- & Quartzite-lump&--- &---\794 &2.89m &0.75m &0.25m &Irreg. &P16 $\times$3 & --- & --- &--- &---\\hline
\end{tabular}

\caption[Grooved Ware and Beaker Features, their Finds and Radiocarbon
Dates]{Grooved Ware and Beaker Features, their Finds and Radiocarbon
Dates; For a breakdown of the Pottery Assemblages see Tables I and
III; for the Flints see Tables II and IV; for the Animal Bones see
Table V.}\label{rotfloat2} \end{sidewaystable}

[Latex] canvi d'opcions de configuració

Si es canvien opcions de configuració de LaTeX, per exemple a /usr/share/texmf/tex/generic/config/language.dat cal recompilar la configuració amb la comanda:
fmtutil --all

23 de novembre 2005

[LaTeX] fer que enumeri les subsubsections

Per fer que els tí­tols de les seccions apareguin numerades les subsubsections cal afegir \setcounter{secnumdepth}{4} abans dels includes en el document principal
El valor 4 es pot incrementar segons el nivell de profunditat desitjat. Aquesta opció no modifica la profunditat de l'índex (toc o taula de contingut)

[LaTeX] com fer que no parteixi les paraules al final de la lí­nia

El més senzill és incloure \pretolerance=10000 en el projecte principal

28 d’octubre 2005

[Linux] ls amb mides l'arxius lògiques

Es pot fer que el comandament ls, que llista arxius i directoris, mostri les mides de forma lògica en Kb, Mb, etc. Per fer-ho cal afegir el paràmetre -h a la comanda ls. Es pot automatitzar creant els alias corresponents en el .bashrc: alias ll='ls -l --color=tty -h'

[Linux] configurar un CVS

Per configurar un CVS en Linux cal fixar la variable d'entorn CVSROOT:
export CVSROOT=:pserver:usuari@servidor:/carpetaCVS
es pot posar en el .bashrc perquè la variable estigui disponible cada vegada que entrem en el sistema

[Linux] afegir adreces IP dinàmicament

Per afegir una nova adreça IP temporalment a una màquina Linux cal escriure com a root:
ip addr add 10.0.0.2/8 dev eth0
on /8 indica que la màscara és 255.255.255.0 (/16 indica la màscara 255.255.0.0)

27 d’octubre 2005

primer post

mmm aquest és el primer post, perquè segur que n'hi ha més