28 d’octubre 2005

[Linux] ls amb mides l'arxius lògiques

Es pot fer que el comandament ls, que llista arxius i directoris, mostri les mides de forma lògica en Kb, Mb, etc. Per fer-ho cal afegir el paràmetre -h a la comanda ls. Es pot automatitzar creant els alias corresponents en el .bashrc: alias ll='ls -l --color=tty -h'