02 de febrer 2006

[LaTeX] canviar el titol de les taules

Per defecte el diccionari de castellà posa "Cuadro" en comptes de "Tabla" com a títol de les taules.
Si es vol canviar cal definir (en el cas del castellà):

\addto\captionsspanish{%
\def\tablename{Tabla}%
}


Les paraules les podeu trobar a:
TEXMF/tex/generic/babel/spanish.ldf
TEXMF/tex/generic/babel/spanish.tex